Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

JAVA 2EE DEVELOPER JUNIOR në ITALI.

Full time Albanian HR Solutions in IT Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/ Kualifikime:
– Njohuri shumë të mira të Java JEE framework për zhvillimin e përbërësve bazë të platformës
Digital Identity (I).
– Eksperiencë pune minimumi 1 vit në profil.
– Eksperiencë në dizenjimin e platformës Digital Identity bazuar në Java, JBoss, XML, X509 Certified,
Apache Web Server, Ldap(I) Systems.
– Njohuri të mira të Shibboleth2(R).
– Njohuri të mira të protokolleve SAML2 and OAuth2(C).
– Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze.
 Arsimimi:
Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, Softëare Engineering ose degë të ngjashme
të profilit.
Diplomë Masteri përbën avantazh.

Other jobs you may like